Dokumenti – propisi

Godišnji plan i program 2021./22.

Kurikulum 2021./22.

Etički kodeks škole.pdf

Kucni red skole.pdf

Statut.doc

Pravilnici

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.pdf

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada.pdf

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan skole.pdf

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.pdf

Pravilnik o kućnom redu u nastavno-sportskoj dvorani.pdf

Pravilnik o načinu i postupku testiranja radnika na alkohol i druga sredstva ovisnosti.pdf

Pravilnik o načinu i postupku zaposljavanja.pdf

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim skolama.pdf

Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda.pdf

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima.pdf

Pravilnik o ocjenjivanju.pdf

Pravilnik o polaganju državne mature.pdf

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja i imenovanju.pdf

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta.pdf

Pravilnik o radu s darovitim ucenicima.pdf

Pravilnik o radu školske knjižnice.pdf

Pravilnik o zaštiti na radu 25.10.16..pdf

Pravilnik o zaštiti od pozara.pdf

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka 2020.pdf

Pravilnik o radu 2020..pdf

Protokoli

Procedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava.pdf

Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija.pdf

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.pdf

Protokol postupanja u ostalim kriznim situacijama.pdf

Školski protokol o postupanju u slučaju nasilja medu učenicima.pdf

Zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju.pdf

Zakon o pravu na pristup informacijama.pdf

Zakon o radu.pdf

Zakon o strukovnom obrazovanju.pdf

Zakon o ustanovama.pdf

Zakon o zaštiti na radu.pdf

Obrasci

Izjava Roditelji djeteta.doc

Suglasnost-roditelji.doc

Zahtjev za pristup informacijama.docx

Ostali dokumenti

Kontakt lista za pokretanje psiholoških kriznih intervencija.pdf

Kontakt podatci sluzbenika.pdf

Plan mjera za slučaj opasnosti u knjižnici.pdf

Poslovnik o radu Prosudbenog odbora i povjerenstava za obranu završnog rada.pdf

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama.pdf

Procjena rizika.pdf

Učimo zajedno – priručnik za pomoćnike u nastavi za rad s djecom s teškoćama u razvoju.PDF

Upute za rad na visini.pdf

Javna nabava

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi.

Priloženi dokumenti:

Okvirni sporazum za nabavu sredstava za čišćenje i odrzavanje.PDF

IZJAVA o nepostojanju sukoba interesa.pdf

Pravilnik jednostavne nabave roba, radova i usluga.pdf

Procedura stvaranja ugovornih obveza – 2017..pdf

Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2019.pdf

Registar ugovora.docx

Plan nabave za 2020.godinu.pdf

Registar ugovora 2020. godina.pdf

Kućni red

Na  temelju članka 58.  i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13 i 152/14).), te članka 46. Statuta Graditeljsko-geodetske škole Osijek, nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću učenika i Vijeću roditelja, Školski odbor Graditeljsko-geodetske škole Osijek na 28. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine donosi

P R AV I L N I K

o kućnom redu

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbe Pravilnika o kućnom redu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) provode se sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, propisima donesenim na temelju zakona, Statuta Škole, Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i ostalim provedbenim propisima kojima se regulira život i rad u srednjoj školi.

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuje se kućni red škole, pravila i obveze ponašanja u unutarnjem i vanjskom prostoru škole, radno vrijeme, obveze nastavnika i učenika, dežurstva, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja.

Članak 3.

Ovaj pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u Školi.

Članak 4.

Učenici, nastavnici i ostali radnici obvezni su u školi dolično se ponašati na način da izbjegnu svaki oblik neprihvatljivog ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja u bilo kojem obliku.

Članak 5.

Na početku svake školske godine s odredbama ovog Pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje, odnosno skrbnike.

Ravnatelj Škole dužan je upoznati radnike s odredbama ovog Pravilnika.

Jedan primjerak ovoga Pravilnika ističe se na oglasnoj ploči Škole i objavljuje na mrežnoj stranici Škole.

II.  RADNO VRIJEME

Članak 6.

Školska zgrada otvorena je od 6.30 do 19.30 sati.

Nastava se odvija u dvije smjene.

Prvo zvono za prijepodnevnu smjenu je od 0-tog  sata u 7:10 sati, a za poslijepodnevnu od 0-tog u 13:10 i označava ulazak učenika u učionicu i pripremu za rad na nastavi.

Prva smjena je prijepodnevna od 0-tog sata, koji započinje u 7:10 sati i traje do kraja 6 . sata, koji završava u 13:10 sati.

Druga smjena je poslijepodnevna od 0-tog sata, koji započinje u 13:10 i traje do kraja 6. sata, koji završava u 19.10 sati.

Članak 7.

Radno vrijeme nastavnika određeno je rasporedom sati.

Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole tijekom radnog vremena škole, osim u slučajevima organiziranih aktivnosti, kao i u drugim iznimnim slučajevima o čemu odlučuje ravnatelj Škole.

Radno vrijeme stručnih suradnika i voditelja smjene prilagođeno je odgojno-

obrazovnom radu i organizaciji nastave u Školi i istaknuto je na vratima njihovih ureda.

III.  OBVEZE NASTAVNIKA

Članak 8.

Nastavnici koji prema rasporedu sati rade prve sate /zadnje sate u smjeni, obvezni su neposredno pred početak nastave, odnosno na kraju  nastave pregledati učionicu i utvrditi ispravnost  iste.

Ukoliko uoče nedostatke koji onemogućavaju redovito održavanje nastave dužni su o tome izvijestiti dežurnog nastavnika, odnosno dežurno pomoćno-tehničko osoblje radi otklanjanja nedostataka.

Članak 9.

Nastavnici su obvezni pravovremeno pripremiti se za nastavni sat.

Članak 10.

Nije dozvoljeno bez nadzora nastavnika učenike upućivati po didaktičku opremu i materijal ili ih za vrijeme nastave upućivati na fotokopiranje priprava za nastavu, testova i sl.

Nastavnik ne smije za vrijeme nastave slati učenika izvan prostora Škole ili ga kažnjavati udaljavanjem sa nastave.

U slučaju da je takav postupak neminovan, nastavnik može uputiti učenika pedagogu, voditelju smjene ili ravnatelju, o čemu se obavezno vode službene bilješke.

Učenici koji iz opravdanog razloga napuštaju zgradu Škole grupno prolaze hodnicima u najvećoj tišini u pratnji predmetnog nastavnika ili razrednika do izlaza iz Škole.

Članak 11. 

U vremenu predviđenom za informacije nastavnik / razrednik je dužan biti dostupan roditeljima zainteresiranima za razgovor. Raspored prijema roditelja na informacije dostupan je na internetskoj stranici škole.

Ukoliko je razrednik odsutan roditelj će se obratiti zamjenskom razredniku.

U posebnim okolnostima, koje Ravnatelj ocjeni kao opravdane, razrednik može biti izuzet dužnosti prijema pojedinog roditelja na informacije. U takvim situacijama roditelju se omogućavaju informacije kod zamjenika razrednika.

Na zamolbu ili zahtjev roditelja/ skrbnika učenika nastavnici su dužni istog primiti na razgovor i saslušati u dogovorenom terminu.

Termin za razgovor s roditeljem/ skrbnikom se ne smije odrediti za vrijeme održavanja nastave, odnosno trajanja nastavnog sata nastavnika.

Članak 12.

Ključeve učionica, praktikuma i radionica koji se nalaze u zbornici ili u uredu voditelja nastave koriste nastavnici prema rasporedu sati, a poslije nastave dužni su ih vratiti na mjesto. Ključevima svih školskih prostorija raspolažu radnici na održavanju Škole.

Članak 13.

Nastavnici dežuraju prema rasporedu dežurstva nastavnika, svakodnevno od 7 do 19 sati.

Dežurni nastavnici obvezni su nadzirati red u školskoj zgradi, rad dežurnog učenika, kontinuirano surađivati s dežurnim učenikom, a svoja zapažanja upisati u knjigu dežurstva u zbornici.

Članak 14.

Nastavnici su obvezni redovito provjeravati oglasnu ploču u zbornici, internetsku stranicu Škole i svoju elektroničku poštu da bi se upoznali s eventualnim izmjenama rasporeda ili važnom obavijesti u vezi s organizacijom nastave.

Nastavnik koji iz opravdanog razloga ne može biti prisutan na sjednici kolegijalnog tijela, dužan je naknadno se informirati o sadržaju i svim bitnim odlukama koje su na sjednici donesene.

IV.  OBVEZE UČENIKA

15.

Učenici su obvezni na vrijeme dolaziti u školu i pohađati nastavu.

Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju pričekati početak idućeg sata.

Samo u iznimnim opravdanim slučajevima učenik putnik može nakon zvona ući u učionicu i uključiti se u rad.

Status učenika-putnika utvrđuje ravnatelj na početku školske godine na temelju potvrde i izvoda iz voznoga reda koju mu učenik/roditelj/skrbnik dostavi. Razrednik je o statusu učenika putnika dužan napraviti zabilješku u e-dnevniku.

Članak 16.

O opravdanosti zakašnjenja učenika na sat odlučuje predmetni nastavnik.

Učenici koji iz opravdanog razloga napuštaju zgradu Škole grupno prolaze hodnicima u najvećoj tišini u pratnji predmetnog nastavnika ili razrednika do izlaza iz Škole.

Članak 17.

Za vrijeme boravka u školi učenici su dužni pažljivo odnositi se spram opreme i ostale š kolske imovine, kao i spram imovine ostalih učenika i radnika škole.

Pažljivi odnos podrazumijeva da učenici neće uništavati, otuđivati ili na drugi način štetiti imovini iz stavka 1. ovog članka.

Učenici su obvezni čuvati opremu i nastavna sredstva.

Članak 18.

Učenici su obvezni čuvati računala i drugu računalnu opremu za vrijeme boravka u informatičkoj učionici i u ostalim prostorima Škole.

Učenicima nije dozvoljeno korištenje računala na način koji bi oštetio programski dio računala.

Učenicima prilikom korištenja računala i mrežnih resursa škole (lokalne mreže i interneta) nije dozvoljeno:

 • slati elektroničkom poštom poruke nepoćudnog sadržaja 
 •  komunicirati s drugim osobama na način neprimjeren dobi učenika           
 • pregledavati usluge i sadržaje neprimjerene njihovom uzrastu.

Učenik koji se ne pridržava odredaba ovog članka teže krši kućni red.

Članak 19.

U učionici svaki učenik ima svoje mjesto rada/sjedenja prema rasporedu koje je dogovorio s razrednikom  ili u iznimnim slučajevima s predmetnim nastavnikom koje može promijeniti samo uz dopuštenje razrednika ili predmetnog nastavnika za njegovom satu. Nije dozvoljeno svojevoljno mijenjanje mjesta sjedenja u učionici.  Kod napuštanja učionice učenici moraju ponijeti svoje stvari.

Škola nije odgovorna za nestanak stvari u vlasništvu ili posjedu učenika za vrijeme njihova boravka u Školi.

Učenici u miru i bez buke napuštaju Školu i odlaze ne zadržavajući se u Školi i oko Škole.

Članak 20.

Učenici se na priredbama, izložbama,  pri posjeti muzejima i sl. trebaju ponašati pristojno, ne činiti ništa što bi ometalo priredbu, izvođače programa i           ostale posjetitelje.

Učenici se moraju ponašati primjereno i pristojno na svim mjestima izvanučioničke nastave, u prijevoznim sredstvima, ugostiteljskim objektima, domovima ili drugim smještajnim objektima ili ustanovama koje posjećuju poštujući kućni red i/ili druge propise objekta u kojem borave.

Za ponašanje učenika odgovoran je razrednik ili predmetni učitelj koji je u pratnji.

Članak 21.

Za vrijeme trajanja izvanučioničke nastave (izleta/ekskurzija i dr.) učenici su obvezni disciplinirano izvršavati upute nastavnika, voditelja puta te se bez njegove dozvole ne smiju udaljiti od grupe.

Članak 22.

U školskim radionicama učenici nose radno odijelo i dužni su pridržavati se naputaka nastavnika i mjera zaštite na radu.

Članak 23.

U međusobnim odnosima učenici su se dužni ponašati pristojno, paziti na vlastito dostojanstvo i dostojanstvo drugog učenika, čuvati osobni ugled i ugled drugog učenika, pružiti pomoć drugome i prihvatiti pruženu pomoć, uvažavati i poštivati drugoga.

Članak 24.

Neprihvatljivim ponašanjem učenika Škole smatra se:

povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugom učeniku ili djelatnika škole, uznemiravanje učenika ili djelatnika škole odnosno druge aktivnosti koje izazivaju nelagodu u drugih osoba kao i poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja.

Članak 25.

Učenici su obvezni voditi računa o osobnom zdravlju, izgledu, urednosti i higijeni te u školu dolaziti uredni, čisti, pristojno i prikladno odjeveni.

Učenik je neprikladno odjeven/a ukoliko u školu dolazi :

 • u nečistoj, neurednoj i prozirnoj odjeći
 • u prekratkim majicama, haljinama, suknjama, kratkim hlačama
 • golih ili polugolih leđa, otkrivenih ramena ili stomaka i sa dekoltiranim izrezima
 • u pripijenim tajicama uparenim sa kratkim ili neprikladnim majicama
 • bosi, u papučama ili japankama
 • u odjeći s uvredljivim i/ili nepristojnim porukama, riječima, znakovima ili slikama.

Učenici su obvezni pridržavati se pravila ponašanja i odijevanja za vrijeme svih školskih nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, kao i za vrijeme svečanih prigoda (svečana podjela svjedodžbi o završetku školovanja), putovanja i sličnih aktivnosti u organizaciji Škole.

U svim slučajevima kada se učenik ne bude pridržavao navedenih odredbi i pravila, nastavnik će učenika poslati školskom pedagogu i/ili ravnatelju škole i/ili voditelju škole i/ili razredniku i/ili dežurnom nastavniku, a ovaj poslati kući da zamijeni odjeću/obuću, upisati izostanak i razlog te obavijestiti roditelje/staratelje, a razrednik će te sate klasificirati kao neopravdane.

V.  DEŽURSTVA

Članak 26.

Učenici dežuraju u ulaznom holu škole i u svakom razrednom odjelu.

Za dežuranje malodobnih učenika u ulaznom holu škola je obvezna pribaviti suglasnost njihovih roditelja.

Za vrijeme dežurstva na ulazu učenici nadziru ulaz svih osoba u prostor škole, prema potrebi stranke upućuju na tražena mjesta, dežurnom nastavniku prijavljuju sumnjive pojave, neprimjereno ponašanje učenika i unošenje opasnih predmeta, te obavljaju ostale poslove prema uputama razrednika, te dežurnih i predmetnih nastavnika. Nije dozvoljeno okupljanje i zadržavanje ostalih učenika u prostoru dežurnog učenika u holu, te bilo kakvo ometanje učenika u obvezama dežurstva.

Članak 27.

Za vrijeme dežurstva u razrednom odjelu učenici prijavljuju nenazočne učenike na nastavi, održavaju red u učionici, drže učionicu i ploču urednom i čistom, te obavljaju ostale poslove utvrđene ovim kućnim redom i prema uputama nastavnika.

Na početku nastave dežurni učenik treba pregledati učionicu i eventualne nepravilnosti prijaviti nastavniku       .  Dežurni učenici dužni su svoje obveze izvršavati redovito i odgovorno.

U slučaju potrebe za zamjenom, dežurni učenik može se zamijeniti samo uz suglasnost dežurnog nastavnika.

Članak 28.

U slučaju ako nastavnik ne dođe na sat, dežurni učenik će nakon 10 minuta od početka sata o tome obavijestiti dežurnog nastavnika, voditelja smjene, pedagoga ili ravnatelja, kako bi se u slučaju odsustva nastavnika nastava mogla organizirati odgovarajućom zamjenom.

VI.  ODMORI

Članak 29.

Mali odmor traje 5 minuta između dva školska sata, a namijenjen je predahu učenika i nastavnika i pripremi za rad na idućem nastavnom satu.

Članak 30.

Veliki odmor je između 3. i 4. nastavnog sata, a traje 15 minuta. Veliki odmor namijenjen je odmoru učenika i nastavnika.

Članak 31.

Za vrijeme svakog odmora nastavnici zaključavaju učionice, a učenici su izvan učionica.

VII.    ZABRANE

Članak 32.

U prostoru škole i okolišu zabranjuje se:

 • promidžba i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja
 • pušenje
 • nošenje oružja
 • pisanje po zidovima i inventaru škole
 • bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.
 • unošenje i konzumiranje alkohola, narkotika i opijata
 • igranje igara na sreću i sve vrste kartanja
 • unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja
 • konzumiranje hrane i napitaka u učionicama
 • oštećivanje i uništavanje panoa u razredu ili hodniku
 • unošenje predmeta koji mogu izazvati ozljedu osim potrebnog nastavnog pribora
 • unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
 • na bilo koji način onečišćenje prostora škole i okoliša.

Članak 33.

U školi je potpuno zabranjeno pušenje (uključujući i e-cigarete) u svim prostorima i u školskom dvorištu.

Nastavnici su dužni upozoravati učenike na zabranu pušenja.

Ukoliko učenici ne poštuju zabranu pušenja, dežurni nastavnik je obvezan o tome

izvijestiti pedagoga, voditelja smjene ili ravnatelja, radi poduzimanja daljnjih mjera.

Pušenje u školi smatra se teškim kršenjem odredbi kućnog reda.

Aktivnosti kojima je cilj usvajanje zdravijeg i kvalitetnijeg života bez pušenja provodi Povjerenstvo za provođenje preventivnog programa protiv ovisnosti, koje se za svaku školsku godinu imenuje Godišnjim planom i programom rada.

Članak 34.

Zabranjeno je unošenje u školski prostor i konzumiranje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti.

Članak 35.

Predmetni nastavnik će, bez odgode, poslati pedagogu ili ravnatelju punoljetnog uč enika koji je na nastavi pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

Ako je malodobni učenik na nastavi pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, predmetni nastavnik će, bez odgode, pozvati roditelja učenika, a učenika će poslati pedagogu ili ravnatelju.

Članak 36.

Zabranjeno je u školu unositi oružje, eksplozivna sredstva i druge predmete kojima se ugrožava sigurnost ljudi.

Sve sumnjive predmete koji se uoče u školskoj zgradi zabranjeno je dirati.

Obveza je svakog pojedinca (učenika i zaposlenika) sumnjive predmete i pojave odmah nakon uočavanja prijaviti dežurnom nastavniku.

Učenici se ne smiju zadržavati u zbornici, uredu ravnatelja, pedagoginje, računovodstva bez nazočnosti službene osobe

Članak 37.

Učenicima nije dopušteno korištenje mobitela na nastavom satu (razgovor, igrice, slanje poruka, fotografiranje i snimanje, slušanje glazbe i sl.) Osim mobitela nije dopušteno korištenje i drugih elektroničkih uređaja na nastavnom satu (fotoaparat, MP3 i sl.)

Ukoliko učenik ne postupi u skladu sa prethodnim stavkom ovog članka nazočni profesor ovlašten je istome oduzeti mobitel, odnosno drugi elektronički uređaj, a radi ne ometanja nastave.

Članak 38.

Radnik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je za povredu radne obveze.

Učenik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je prema općim aktima Škole.

Osobu koja za vrijeme boravka u Školi krši kućni red, dežurni nastavnik ili ravnatelj udaljit će iz prostora Škole.

VIII.  ŠTETE

Članak 39.

Svaku pričinjenu štetu na opremi, školskoj zgradi i u školskom dvorištu učenik je dužan nadoknaditi.     Nastalu štetu zapisnički konstatiraju dežurni nastavnik, voditelj smjene i tajnik.

Zapisnikom se prema tržišnim cijenama u vrijeme nastanka štete utvrđuje i približan iznos štete.

Ukoliko se za nastalu štetu ne utvrdi krivac, za štetu u učionici solidarno odgovaraju svi učenici razrednog odjela, za štetu na zajedničkim prostorima solidarno odgovaraju svi učenici u smjeni u kojoj je šteta nastala, a ukoliko se ne može utvrditi niti vrijeme nastanka štete, za štetu solidarno odgovaraju svi učenici škole.

Razrednici su obvezni voditi brigu o tome da učenici pravovremeno štetu otklone ili namire uplatom na račun Škole.

IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Pravila ovog kućnog reda u svezi doličnog ponašanja, odgovornog odnosa prema opremi i prostoru i u svezi s naknadom štete pričinjene na opremi i prostoru primjenjuju se na odgovarajući način i na učenike na izletima i ekskurzijama koji se provode u organizaciji Škole.

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i počinje se primjenjivati osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči u zbornici, oglasnoj ploči za učenike i internetskoj stranici Škole.

Članak 42.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o kućnom redu od 30. rujna 2009.

KLASA: 602-03/15-08/11                                          PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

URBROJ: 2158-44-15-3                                             Zorica Skrobić, dipl. ing. građ.

Osijek, 28. prosinca 2015.                                          

Ovaj Pravilnik objavljen je na internetskoj stranici Škole, te na oglasnim pločama za učenike i u zbornici dana 29. prosinca 2015. godine. Stupio je na snagu 7. siječnja 2016. godine.

RAVNATELJ

Darko Pšihistal, mag. cin.

Preuzmi dokument